Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatom, hogy a https://mozgasmeditacio.info/ domain alatt elérhető weboldalt a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályoknak rendelkezéseinek megfelelően üzemeltetem. A személyes adatok kezeléséről a tájékoztatást az alábbiakban adom meg a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (“GPRD”) és a vonatkozó egyéb jogszabályok szerint.

1. Adatkezelő adatai: 

Márton Imre Krisztián EV.  (székhely: 2600 Vác, Cházár András utca 17.)

E-mail: mozgasmeditacio.info@gmail.com

Telefon: +36 20 339 7888

Weboldal: https://mozgasmeditacio.info/

Facebook oldal: https://www.facebook.com/MozgasesMeditacio

2. Az Adatvédelmi tájékoztató célja és hatálya:

 A https://mozgasmeditacio.info/ weboldalon feltüntetett programokra, szolgáltatásokra való jelentkezéshez és a programokon való részvételhez kapcsolódó adatkezelés.

Adatkezelő különböző programokat, szolgáltatásokat, egyéni konzultációkra való jelentkezés lehetőségét biztosítja a https://mozgasmeditacio.info/ weboldalon keresztül az érdeklődők számára. A jelentkezés és az ÁSZF elfogadását követően az érdeklődő magánszemélyek (felhasználó) jogosultak a programokon, konzultáción való részvételre, az egyéb szolgáltatások igénybe vételére. (adatkezelés célja)

Az adatkezelési cél elérése érdekében Adatkezelő az Ön következő adatait használja fel: 

 1. egyéni konzultációra való jelentkezéskor a felhasználó által megadott adatok: név, e-mail, telefonszám, személyes üzenet; 

 2. a programokra való jelentkezéshez és kapcsolattartáshoz szükséges, a felhasználó által jelentkezéskor megadott adatok: név, e-mail, telefonszám, lakcím, számlázási adatok, fizetés módja, a program /konzultáció dátuma, személyes üzenet,

 3. egyéb, felhasználó által a weboldalon keresztül (kapcsolat menü) vagy egyéb módon (pl. E-mailben, online csevegés, azonnali üzenetküldés, valamint az ezekhez tartozó metaadatok, pl. Az idő és dátum) megadott adatok: név, e-mail, megszólítás, személyes üzenet;

 4. a programot követően önkéntesen megadott véleményben szereplő adatok.

            Az 1 – 4) pontokban megjelölt adatok tekintetében az adatkezelés a szolgáltatás nyújtásának részleteit tartalmazó szerződés (Általános Szerződési Feltételek – ÁSZF) megkötése és az abban foglaltak teljesítése érdekében kezeljük a Rendelet 6. § 1) b) pontja alapján. A szerződés megkötése az ÁSZF-nek a jelentkezési folyamatban Ön által tett elfogadásával történik. A 2) pont szerinti adatait a program lebonyolítását követő év végén, míg az egyéni konzultáció esetében (1) pont) kezelt adatait a konzultáció évének végén töröljük.

            A 3) –4) pontban megjelölt adatkörök esetében az adatkezelés az Ön hozzájárulásán (Rendelet 6. § 1) a) pont) alapul, amelyet a kapcsolatfelvételkor vagy véleményének e-mail-es megküldésével adott meg. A kapcsolatfelvétel során megadott adatokat az Ön kérésének, megkeresésének elintézést követő év végén töröljük. Az Ön véleményét tartalmazó e-mail (4) pont) tartalmának feldolgozását követően Adatkezelő a véleményt keresztnévvel teszi közzé weboldalán. 

Amennyiben adatait nem adja meg, a jelentkezést, részvételt, konzultációt, kapcsolatfelvételt nem tudjuk az Ön számára nyújtani. A jelentkezéshez kapcsolódó adatokat kizárólag akkor továbbítjuk az adott program, szolgáltatás lebonyolításába bevont más szolgáltató számára (pl. szálláshely) számára, ha ez feltétlenül szükséges. 

Az adózási előírásokhoz kapcsolódó adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján program, egyéb szolgáltatás végét követő 8. év végéig tároljuk. 

 Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy biztosítsa az adatkezelő által kezelt adatok vonatkozásában az adatvédelem elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, valamint meghatározza az Adatkezelő által vezetett, adatvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások kezelésének rendjét, illetve egyéb, megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket. A jelen tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelőnél nyilvántartott valamennyi személyes, különleges és közérdekű adatra, a velük végzett adatkezelési műveletek teljes körére keletkezésük, felhasználásuk, feldolgozásuk helyétől, valamint megjelenési formájuktól függetlenül. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy minden adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak.

3. Az Adatkezelő által folytatott adatkezeléseket az alábbi elvek betartása mellett folytatja:

 • Jogszerűség, tisztességes adatkezelés és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • A célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, azokat adatkezelő nem kezelheti ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.
 • Az adatminimalizálás (adattakarékosság) elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának szempontjából megfelelő és releváns, a cél elérésére alkalmas, illetve a szükségesre korlátozódik. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • Az adatminőség (pontosság) elve: Az adatkezelőnek mindig pontosan rögzítenie kell az érintettől felvett személyes adatokat. Ezen adatoknak pontosnak, teljesnek kell lenniük és az adatkezelés során – szükség esetén – biztosítani kell naprakészségüket is. 
 • Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adat tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. Amennyiben teljesült az adatkezelés célja, akkor a kezelt személyes adatokat törölni kell.
 • Integritás és bizalmas jelleg: Az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az érintettek magánszférájának védelme (az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve). Az adatkezelő vagy tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, tovább a technika mindenkori fejlettségére tekintettel meg kell tennie azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság érvényre juttatásához szükségesek.
 • Elszámoltathatóság: Az adatkezelő felelős a fenti adatkezelési elveknek, szempontoknak való megfelelésért, továbbá adatkezelőnek képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

4. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések:

4.1. Jelentkezés programra / konzultációra

 • a Felhasználóval való kapcsolattartás

 • szolgáltatások teljesítése

 • statisztikák, elemzések készítése

 • a Felhasználók jogainak védelme

 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

4.2 .Hírlevélre történő feliratkozás:

 • online tartalomszolgáltatás

 • a Felhasználóval való kapcsolattartás

 • szolgáltatások teljesítése

 • statisztikák, elemzések készítése

 • közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, esemény értesítő stb.)

 • a Felhasználók jogainak védelme

 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

4.3. Kapcsolatfelvétel:

 • a Felhasználóval való kapcsolattartás

 • szolgáltatások teljesítése

 • egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése

 • statisztikák, elemzések készítése

 • a Felhasználók jogainak védelme

 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

4.4. Tartalomszerkesztés:

 • online tartalomszolgáltatás

 • szolgáltatások teljesítése

 • a Felhasználók jogainak védelme

 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

4.5. Egyéni konzultációk/ csoportok jegyzetei:

 • szolgáltatások teljesítése

 • egyedi felhasználói megkeresések kezelése

 • a Felhasználók jogainak védelme

 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

4.6.   Számlázással kapcsolatos adatkezelés
 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a megadott Személyes adatokat az egyes alpontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

Az adatkezelő az alábbi személyes adatok birtokába kerül tevékenységével összefüggésben:

 • Alapvető személyes adatok,  (kereszt- és vezetéknév), lakcím (ennek hiányában tartózkodási helye), telefonszáma, valamint e-mail címe.
 • A Felhasználó magánéletével összefüggő adatok, melyeket Adatkezelő a tevékenységével összhangban, szigorúan bizalmas jelleggel kezel. Ezen adatok különösen, de nem kizárólag a következők: a Felhasználó hivatásával, valamint karrierjével összefüggő ismeretek, a Felhasználó emberi kapcsolataival, pénzügyeivel, gazdasági körülményeivel összefüggő ismeretek, valamint a Felhasználótestképével kapcsolatos adatok.

Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés:

Az ügyfelek részére – elsősorban az elektronikus úton történő kapcsolatfelvétel (e-mail) és kapcsolati űrlap áll rendelkezésre annak érdekében, hogy információt kérjenek adatkezelőtől (megkeresés). 

 Az adatkezelés célja elsősorban az érdeklődő, vagy adott esetben megrendelő azonosítása annak érdekében, hogy az adatkezelő felvehesse vele a kapcsolatot az érdeklődés tárgyában. Az így beérkezett személyes adatokat adatkezelő elkülönített módon, zártan kezeli, illetőleg csupán akkor tárolja el papír alapon, ha a megkeresés maga is papír alapú. Az elektronikus úton beérkező megkereséseket elektronikus úton tárolja, és kizárólag akkor nyomtatja ki, ha arra esetleges iratkezelési követelmények miatt szükség van.

 Regisztráció keretében megvalósuló adatkezelések

Adatkezelő csoportos vagy egyéni konzultációs tevékenységet folytat zárt keretek között magánszemély-jelentkezők részére. Az eseményekre az érdeklődőknek különböző „űrlap” kitöltésével van módjuk jelentkezni.  Az űrlap kitöltése és megküldése során az érintettnek kötelezően meg kell adnia az e-mail címét, nevét és (mobil)telefonszámát. Ennek célja kizárólag az érintett azonosítása a teljesítés során, illetve az érintettel való kapcsolatfelvétel, mely az űrlap funkcióját és célját tekintve elkerülhetetlen. 

Hírlevélre történő feliratkozással megvalósuló adatkezelések

Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy magánszemély érdeklők feliratkozzanak hírlevelére. 

Az Adatkezelő által biztosított hírlevelek hasznos, érdekes, értékes információkat, programajánlókat tartalmaznak. A hírlevelek kiküldése érdekében adatkezelő kizárólag a jogszabály (Reklám törvény 6. §) által előírt adatokat kezeli: név, e-mail cím, feliratkozás időpontja.

Adatait kizárólag abból a célból használja fel, hogy hírlevelünket eljuttassuk az érdeklődők részére. Adatkezelő más adatkezelő részére a kezelt adatokat nem adja át.

Az adatkezelés önkéntesen megadott hozzájáruláson alapul (az adatkezelés jogalapja), amely feljogosít minket arra, hogy hírleveleket küldjünk. A hozzájárulás visszavonása vagy a hírlevélben rendelkezésre álló lemondás funkció használata esetén az érdeklődő adatait haladéktalanul töröljük (adatkezelés tartama).

Számlázással kapcsolatos adatkezelések

A megrendelések teljesítését követően – figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényre (a továbbiakban: Sztv.) – számviteli bizonylatot állítunk ki.

Cookie:

Ha a Felhasználó a Weboldal felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyezhet el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.  Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezeli: demográfiai adatok (a fent hivatkozott adatok alapján) valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

Szóbeli közlésből származó személyes adatok

Az Adatkezelő csoportjain és egyéni konzultációin az elhangzottakról és a folyamatok főbb mozzanatairól kézzel írott feljegyzést készíthet, melyeket személyesen kezel és őriz, harmadik személynek nem ad át. A foglalkozások befejeztével az adatok törlését a Felhasználó bármikor kérheti, vagy ha előre kéri, akkor róla nem készül feljegyzés. Ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybevételéhez nem szükségszerű a feljegyzéshez való hozzájárulás. A feljegyzéseket 5 évig tároljuk, az után megsemmisítjük, kivéve, ha a Felhasználó kifejezetten kéri a további tárolást.

A szóbeli közlés alapján készült feljegyzések sohasem tartalmaznak olyan adatokat (teljes név, lakcím, e-mail cím, telefonszám stb.), amivel beazonosítható volna a feljegyzésben szereplő személyek személyazonossága. A csoportokról készült feljegyzésekben teljes név és a csoport dátuma szerepel. Az egyéni beszélgetésekről készült feljegyzésekben keresztnév és a feljegyzés dátuma, tárgya szerepel.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1 Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 30 napig tárolja.

5.2 A Felhasználó által kizárólag kapcsolatfelvétel céljából küldött e-mailek a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet, a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

5.3 A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a regisztráció során létrejött fiókját nem törli, a Szolgáltatásról le nem iratkozik, egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését, a megadott hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtását be nem fejezi. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből vissza nem idézhető módon törlésre kerül.

5.4 A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a regisztrált fiókjának törlése nélkül, illetve a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

5.5 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

5.6 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

6. Adatok tárolásának helye

Az elektronikus formájú személyes adatokat az Adatkezelő saját eszközein tárolja.

Üzemeltetett weboldal: https://mozgasmeditacio.info

Külső szolgáltatók:

 • Weboldal üzemeltetője és tárhelyszolgáltató:
  Szolgáltató: DOTROLL KFT.

  Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
  Web:https://dotroll.com/
  Adatkezelési tájékoztató: https://dotroll.com/wp-content/uploads/2020/01/adatkezelesi-szabalyzat.pdf

 • Szoftver szolgáltató:
  Szolgáltató: Microsoft Corporation
  Székhely: Redmond, Washington, Egyesült Államok
  Adatvédelmi szabályzat:  https://privacy.microsoft.com/hu-hu
 • Levelezőrendszer és kereső:
  Szolgáltató: Google LLC
  Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA
  Web: https: https://gsuite.google.com/intl/hu/features/
 • Számlázás
  Szolgáltató: Online számlázószoftver neve:  Online Számla (https://onlineszamla.nav.gov.hu/)

      Web: 

A felsorolt külső szolgáltatók a számukra szükséges személyes adatok kezelését saját felelősségük mellett, adatvédelmi szabályzataik szerint végzik.

7. Az adatkezelés szabályai:

A Felhasználó jogai:

I. A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv. meghatározott feltételek szerint:

 • az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),
 • kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsása (hozzáféréshez való jog),
 • kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
 • kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
 • kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog),
 • a Hatóság eljárását kezdeményezhesse (hatósági jogorvoslathoz való jog) és
 • a bíróság eljárását kezdeményezhesse (bírósági jogorvoslathoz való jog).

II. A Felhasználó a fenti bekezdéssel összhangban jogában áll kérelmezni:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről.
 • személyes adatainak helyesbítését.
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.
 • személyes adatainak kezelésének korlátozását.

III. A Felhasználónak joga van továbbá arra, hogy:

 • személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja.
 • tiltakozzon az adatkezelés ellen.
 • ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya.

Előzetes tájékozódáshoz való jog:

A Felhasználó Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban a mozgasmeditacio.info@gmail.com  e-mailcímre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet.

A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a megadott e-mail címéről küldi.

A hozzáféréshez való jog:

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és amennyiben igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést, különösen az alábbiakra tekintettel:

 • az Adatkezelés céljai;

 • az érintett Személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 • az Felhasználó azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 • az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen Adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Helyesbítés:

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

Korlátozás:

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törlés:

A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli a Felhasználó személyes adatait, ha

 • a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés i. az adatvédelmi alapelvekkel ellentétes,
 • -célja megszűnt vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
 • -törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy
 • -jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
 • b) a Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve az Infotv.-ben rögzített esetekben.
 • c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
 • d) az Infotv. vonatkozó rendelkezésében meghatározott időtartam eltelt.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

8. Jogorvoslat

Amennyiben a Felhasználónak kérdése, problémája merül fel az adatkezelésekkel kapcsolatban, a jelen tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel. 

A Felhasználó az adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

 • Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Hatóság rövidített neve: NAIH
 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa  utca 9-11.
 • Honlap: www.naih.hu
 • Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
 

9. Záró rendelkezések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos Infotv. rendelkezései, valamint a tájékoztatóban meghatározott egyéb jogszabályok az irányadók. 

 Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat sem a megadás után, sem azt követően nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a Felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás kihirdetése és hatálybaléptetése között Adatkezelő kellő időt hagy annak érdekében, hogy a Felhasználók a módosított tájékoztató tartalmát megismerhesse.